1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Örneklerle Fonksiyon Tanımları #18 – Seçim Setleri

sekil-01


ssget   Bir seçim seti oluşturur ve o seçim setinin ismini geri döndürür.

(ssget) kullanıcıya (SELECT komutunun yaptığına benzer) bir seçim seti yaratma olanağı sağlar. Seçim setine dahil olan çizim alanındaki nesneler her zaman olduğu gibi seçilerek vurgulanırlar.

(ssget (list 1.75 4.0)) verilen noktadan geçen varlığı içeren bir seçim seti yaratır

(ssget “L”) Çizim veri tabanına eklenen son varlığı içeren bir seçim seti yaratır

(ssget “W” (list 1 1) (list 4 4)) köşe noktaları verilen pencerenin içerisine tam olarak giren varlıkları içeren bir seçim seti yaratır

(ssget “W” (setq p1 (getpoint “Birinci köşe noktasını tıklayın: “)) (getcorner p1 “İkinci köşe noktasını tıklayın:”)) yukarıdaki örnekle aynıdır; fakat kullanıcıya çizim alanında imleç ile pencerenin köşe noktalarını tıklayarak belirleme imkanı verir.

(ssget “C” (list 1 1) (list 4 4)) köşe noktaları verilen pencerenin içerisine tam olarak giren veya bu pencerenin değdiği varlıkları içeren bir seçim seti yaratır

(ssget “P”) önceki seçim setindeki (örneğin SELECT komutu ile yaratılan) varlıkların içerisinden bir seçim seti yaratır bir seçim seti yaratır

Seçim setlerini oluşturmak için standart olarak kullanılan WP, CP ve F gibi seçenekler de kullanılabilir.

(ssget “X” (list (cons 8 “0”))) Çizimin 0 isimli tabakasındaki tüm varlıkları içeren bir seçim seti yaratır.

Birinci argüman olan (“X”) ssget fonksiyonunun tüm çizimdeki varlıkları taramasını ve ikinci argümanda verilen şarta uygun olan varlıkların seçim setine dahil edilmesini sağlar. İkinci argüman uygun grup kodlarını kullanan bir varlık listesidir.

(0 . “ARC”) noktasal çiftini yaratan ve bunu dp1 değişkenine atayan

(setq dp1 (cons 0 “ARC”)) ifadesinden sonra,

(ssget “X” (list dp1)) tüm yayların dahil edildiği bir seçim seti yaratır

(ssget “X” (list (cons 0 “CIRCLE”) (cons 8 “SERTAN”) (cons 40 1.5)))  Sertan isimli tabaka “layer” üzerindeki yarıçapı 1.5 birim olan çemberlerden bir seçim seti yaratır

İkinci argümana iki veya daha fazla kriter dahil edildiği zaman, seçim setine dahil edilen varlıklar tüm kriterleri sağlamak zorundadır.

Yukarıdaki örnekte, şeçim setine dahil edilebilmesi için, çemberlerin tam olarak 1.5 birim yarıçapına sahip olması zorunludur. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi yarıçapı tanımlamadan önce -4 kodu ve bir ilişki işlemcisi kullanarak you yarıçapı 1.25 değerinden büyük olan tüm çemberleri seçim setine dahil edebilirsiniz:

(setq ss (ssget “X” (list (cons 0 “CIRCLE”) (cons -4 “>”) (cons 40 1.25))))

AND veya OR gibi mantıksal işlemciler de -4 kodu ile birlikte kullanılabilir.

(ssget “X”) üzerinde bulundukları tabaka “layer“ kapalı durumda “off” veya dondurulmuş “frozen” olsa da çizimdeki tüm varlıkların dahil edildiği bir seçim seti yaratır.

ssget fonksiyonunun  “X” argümanının desteklediği diğer grup kodları aşağıdadır:

 • 0 – varlık tipi
 • 2 – blok “block”
 • 6 – çizgi tipi “linetype”
 • 7 – yazı stili “text style”
 • 8 – tabaka “layer”
 • 38 – yükseklik “elevation” – (38 . 2.5) gibi reel sayı olmak zorundadır
 • 39 – kalınlık “thickness” – (39 . 0.75) gibi reel sayı olmak zorundadır
 • 62 – renk “color” (0 = Bloğa göre”Byblock”, 256 = Tabakaya göre”Bylayer”)
 • 66 – yerleştirme “insert” varlık listesindeki öznitelik “attributes” akış bayrağı
 • 210 – 3 boyutlu 3B “3D” dışa ittirme (çekme) yön vektörü (3 reel sayıdan oluşan liste)

Seçim seti sadece ana varlıkları içerebilir. Sürekli çizgi birleşim noktaları “Polyline vertice” ve blok öznitelikleri “block attributes” seçim setine dahil edilmezler.

(setq ss1 (ssget)) örneğinde olduğu gibi seçim seti genelde bir değişkene atanır. Bu seçim seti nesne seçilmesi uyarısı geldiği zaman, AutoCAD’e veri olarak gönderilebilir. Örneğin, komut satırına ERASE komutu girilip Enter tuşuna basıldıktan sonra, Nesne Seç “Select objects” uyarısı geldiğinde, !ss1 girebilirsiniz  (ss1 değişkenine bir seçim seti atadığınız kabul edilmiştir). Ayrıca bu seçim seti command fonksiyonu içerisinde de kullanılabilir:

(command “.erase” ss1 “”).

Seçim setleri sıralı düzenleme işlemlerinde veri olarak kullanılamaz.


ssadd  Mevcut veya yeni seçim setine bir eleman ekler.

(ssadd en s1)  adds the entity name in variable en isimli değişkendeki varlık ismini s1 isimli seçim setine ekler ve yeni gemişlemiş seçim setini geri döndürür. s1 isimli değişkene atanmış seçim seti otomatik olarak değişir.

(ssadd en) en isimli değişkene atanmış varlık ismini içeren yeni bir seçim seti yaratır ve bu yeni seti geri döndürür.

(ssadd) yeni boş bir seçim seti yaratır ve o seti geri döndürür.

ssdel   Seçim setinden bir elemanı çıkarır.

(ssdel en s1) en isimli değişkendeki varlık ismini s1 isimli seçim setinden siler ve bu yeni küçülmüş seçim setini geri döndürür. s1 isimli değişkene atanmış seçim seti otomatik olarak değişir. Varlık çizim veri tabanından silinmez.


sslength          Verilen seçim setindeki varlıkların sayısını tam sayı olarak geri döndürür.

(sslength s1) s1 isimli değişkene atanmış seçim setindeki varlık sayısı olarak döner


ssmemb          Varlığın seçim setinde olup olmadığını kontrol eder.

(ssmemb en s1) şayet s1 isimli seçim setinde mevcutsa, en değişkenine atanmış varlık olarak döner; aksi durumda (seçim setinde mevcut değilse), hiçbir şey geri döndürmez.


ssname           Verilen elemanın verilen seçim setindeki varlık ismini geri döndürür. Elemanlar sıfırdan (0) başlayarak numaralandırılırlar. Bu fonksiyon sadece ana varlık isimlerini elde eder. (Blokların içindeki nesneler gibi) alt varlıkların isimlerini elde etmek için, entnext fonksiyonunu kullanın.

(ssname s1 0) s1 isimli seçim setindeki birinci varlığın ismi olarak döner

(ssname s3 5) s3 isimli seçim setindeki altıncı varlığın ismi olarak döner. Şayet s3 isimli seçim seti sadece 5 adet varlık içeriyorsa, bu ifade hiçbir şey geri döndürmeyecektir.

ssnamex         Seçim setindeki bir varlığın nasıl seçildiği bilgisini geri döndürür. Aşağıdaki seçim seçeneklerinden hangisinin kullanıldığını belirler:

 • Son “Last”
 • Hepsi “All”
 • Tıklayarak “Pick”
 • Pencere “Window”
 • W Poligon “WPolygon”
 • Değen “Crossing”
 • C Poligon “CPolygon”
 • Fense “Fence”

ssgetfirst        Hangi varlıkların tutamaçlarının etkinleştirildiğini ve seçildiğini bulur.

Tutamaçlar kullanılırken, bazı varlıkların tutamaçları etkinleştirilir; bazılarının ise hem tutamaçları etkinleştirilir hem de seçilirler. (ssgetfirst) İki seçim setinin içerdiği liste olarak döner. Birinci seçim seti sadece tutamaçları etkinleştirilmiş varlıkları içerir. İkinci seçim seti hem tutamaçları etkinleştirilmiş hem de seçilmiş varlıkları içerir.


sssetfirst        Hangi varlıkların tutamaçlarının etkinleştirileceğini ve seçileceğini ayarlar.

If s1 and s2 are seçim setis, (sssetfirst s1 s2) s1 isimli seçim setindeki varlıkların tutamaçlarını etkinleştirir ve s2 isimli seçim setindeki varlıkların hem tutamaçlarını etkinleştirir hem de seçer. Birinci argüman boş olabilir. İkinci argüman isteğe bağlı olup; şayet her iki seçim seti ortak varlıklara sahipse, birinci seçim seti önemsenmez ve ikinci seçim setinin varlıklarının hem tutamaçları etkinleştirilir hem de seçilir.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.