1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Görünüş Özellikleri

Görünüşün ölçeğini, detay seviyesini, görsel stili, yönlendirmeyi ve görünüşün diğer özelliklerini değiştirmek için, görünüşün özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Özellikler “Properties“ paletinde görünüşün özelliklerini görmek veya değiştirmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli görünüşü seçmek için, özellikler filtresini (Tip Seçicinin “Type Selector“ altında) kullanın.
  • Görünüş çizim alanında açıkken, görünüşün boş bir bölümünü tıklayın.
  • Proje Tarayıcısında “Project Browser “, görünüşün “view” ismini tıklayın.

Şayet bir görünüş özelliği gri renkte görüntüleniyorsa ve bunu değiştiremiyorsanız, Görünüş Özelliği Değiştirilemiyor makalesine bakınız.

 

İsim Tanımı
Görünüş Ölçeği

“View Scale”

Görünüşün ölçeğini çizim alanında göründüğü gibi değiştirir. Listeden bir ölçek değeri seçin.
Ölçek Değeri

“Scale Value”

Özel bir ölçek değeri tanımlar. Görünüş Ölçeği için Özel “Custom“ seçeneği seçildiğinde bu özellik etkinleştirilir.
Model Görüntüleme

“Display Model”

Modeli detay görünüşünde gizler. Normal ayarı tüm öğeleri normal olarak görüntüler. Tüm detay olmayan görünüşler için tasarlanmıştır. Gösterme “Do Not Display“ ayarı yalnızca detay görünüşüne özgü öğeleri gösterir. Bu öğeler çizgileri, bölgeleri, ölçüleri, metinleri ve simgeleri içerir. Modeldeki elemanlar görüntülenmez. Yarı Ton “Halftone“ ayarı, detay görünüşüne özgü tüm öğeleri normal olarak görüntülerken, model öğeleri Yarı Ton Altlık Ayarlarını Tanımla “Define Halftone Underlay Settings“ ayarı ile görüntülenir. Nokta nokta çizgi tipindeki model öğelerini izleme çizgileri, boyutlandırma ve hizalama için referans olarak kullanabilirsiniz.
Detay Seviyesi

“Detail Level”

Görünüş ölçeğine (kaba “coarse”, orta “medium” veya ince “fine” olmak üzere) bir detay seviyesi ayarı uygular. Bu ayar, görünüş için otomatik detay deviyesi ayarını geçersiz kılar. Bir görünüşe detay seviyesi uyguladığınızda, belirli geometri tiplerinin görünürlüğünü etkinleştirirsiniz:

·         Duvarların, zeminlerin ve çatıların bileşik yapısı orta “medium” ve ince “fine” detay seviyelerinde görüntülenir.

·         Aile geometrisi, detay seviyelerine bağlı olarak değişir.

·         Yapısal çerçeveler detay seviyesine göre değişir. Kaba “Coarse” seviyede bunlar çizgi olarak görünür. Orta “Medium” ve ince “fine” seviyelerde daha fazla geometri ile birlikte görüntülenir.

Parça Görünürlüğü

“Parts Visibility”

Parçaların, türetildikleri orijinal öğenin veya hem parçaların hem de orijinallerin görünüşte görünür olup olmayacağını belirtir.
Görünürlük/Grafik Geçersiz Kılmaları

“Visibility/Graphics Overrides”

Görünürlük/Grafikler “Visibility/Graphics“ iletişim kutusuna erişmek için, Düzenle “Edit” düğmesine tıklayın.

Not: Şayet iletişim kutusundaki değerler gri renkte görüntüleniyorsa ve bunları değiştiremiyorsanız, bir görünüş şablonu geçersiz kılmaları kuralı tanımlıyor olabilir.

Görsel Stil

“Visual Style”

Görüntülemeyi değiştirir.
Grafik Görüntüleme Seçenekleri

“Graphic Display Options”

Gölgeleri ve siluet çizgilerini kontrol eden Grafik Görüntüleme Seçenekleri “Graphic Display Options“ iletişim kutusuna erişmek için Düzenle “Edit” düğmesine tıklayın.
Altlık Aralığı: Taban Seviyesi

“Underlay Range: Base Level”

Aralık: Temel Seviye için bir seviye belirleyerek Altlık Aralığı “Underlay Range“ ayarlar. Modelin o seviye ile bir sonraki seviye arasındaki aralığı veya Aralık: Üst Seviye arası görüntülenir.
Altlık Aralığı: Üst Seviyesi

“Underlay Range: Top Level”

Temel Seviye “Base Level” seçeneği ayarlandığında Temel seviyesinden sonraki seviyeyi görüntüler.
Altlık Yönlendirmesi

“Underlay Orientation”

Altlık Aralığının “Underlay Range” görüş yönünü ayarlar. Şayet bu değer Aşağı Bak “Look Down” olarak belirtilirse, altlık bir plan görünümü gibi yukarıdan görüntüleniyormuş gibi görüntülenir. Şayet bu değer, Yukarı Bak “Look Up“ olarak belirtilirse, alt kısım, yansıtılmış bir tavan planı gibi, aşağıdan görüntüleniyormuş gibi görüntülenir.
Yönlendirme

“Orientation”

Projenin yönünü Proje Kuzeyi ile Gerçek Kuzey arasındaki görünüşte değiştirir.
Duvar Birleşim Görüntüleme

“Wall Join Display”

Duvar birleşimlerini temizlemek için varsayılan davranışı ayarlar. Şayet bu özelliği Tüm Duvar Bağlantılarını Temizle “Clean All Wall Joins“ olarak ayarlarsanız, Revit tüm duvar bağlantılarını otomatik olarak temizler. Şayet bu özelliği Aynı Tip Duvar Bağlantılarını Temizle “Clean Same Type Wall Joins“ olarak ayarlarsanız, Revit yalnızca aynı duvar tipindeki duvar bağlantılarını temizler. Şayet farklı duvar tiplerini birleştirirseniz, Revit bunları temizlemez. Duvar Birleşimlerini Düzenle “Edit Wall Joins“ aracını kullanarak bu ayarı geçersiz kılabilirsiniz.
Disiplin

“Discipline”

Disipline özgü öğelerin görünüşte nasıl görüntüleneceğini belirler. Bu parametreyi Proje Tarayıcısı “Project Browser“ paletindeki görünüşleri düzenlemek için de kullanabilirsiniz.
Gizli Çizgileri Göster

“Show Hidden Lines”

Görünüşteki gizli çizgilerin görüntülenmesini kontrol eder. (Perspektif görünüşler için kullanılamaz.)
Renk Şeması Konumu

“Color Scheme Location”

Plan veya kesit görünüşünde, renk düzenini görünüşün arka planına (bir planın zeminleri veya bir bölümün arka plan duvarları) uygulamak için, Arka Plan “Background” seçeneğini seçin. Renk düzenini görünüşteki tüm model öğelerine uygulamak için, Ön Plan “Foreground “ seçeneğini seçin.
Renk Şeması

“Color Scheme”

Plan veya kesit görünüşünde, aşağıdakiler için kullanılacak renk şeması:

·         Odalar ve alanlar

·         Alanlar ve bölgeler

·         Boru ve kanallar

Analiz Varsayılan Görüntüleme stili

“Default Analysis Display”

Görünüş için varsayılan analiz görüntüleme stilini seçin. Kullanılabilir stiller, Analiz Görüntüleme Stili “Analysis Display Style“ iletişim kutusunda oluşturulanlar tarafından belirlenir.
Analiz Görüntüleme Ayarları

“Analysis Display Settings”

Analiz sonuçlarının görünürlük seçeneklerini görüntülemek ve değiştirmek için, Düzenle “Edit” düğmesine tıklayın.
Görünüş İsmi

“View Name”

Etkin görünüşün adıdır. Görünüşün ismi Proje Tarayıcısı “Project Browser” paletinde ve görünüşün başlık çubuğunda görüntülenir. Sayfa Başlığı “Title on Sheet“ parametresi için bir değer tanımlamadığınız sürece, sayfadaki görüntü bakışının “viewport” ismi olarak da görüntülenir.
Sayfa Başlığı

“Title on Sheet“

Görünüşün sayfada göründüğü şekliyle ismi olup; Görünüş İsmi “View Name” özelliğindeki herhangi bir değerin yerine geçer. Bu parametre sayfa görünüşleri için kullanılamaz.
Referans Sayfası

“Referencing Sheet”

Aşağıdaki Referans Detayı “Referencing Detail” açıklamasına bakın. Örnekte, referans sayfası “referencing sheet“ A101’dir.
Referans Detayı

“Referencing Detail”

Bu değer, bir sayfaya yerleştirilen referans görünüşten gelir. Örneğin, plan görünüşünde bir kesit oluşturursunuz ve bu plan görünüşünü A101 numaralı bir sayfaya birinci detay olarak yerleştirirsiniz. Böylece kesit görünüşü için referans detay numarası 1 olur.
Görünüş Şablonu

“View Template”

Görünüşe atanan görünüş şablonunu “view template” tanımlar. Görünüş şablonunda “View Template” daha sonra yapılacak değişiklikler görünüşü etkiler.
Görünümü Kırp

“Crop View”

Modelin etrafında bir kırpma sınırını etkinleştirmek için, Görünümü Kırp “Crop View” işaretleme kutusunu işaretleyin. Sınırı seçin ve sürükleme denetimlerini kullanarak yeniden boyutlandırın. Sınırı yeniden boyutlandırdıkça, modelin görünürlüğü değişir. Sınırı kapatmak ve kırpmayı korumak için, Görünür Kırpma Bölgesi “Crop Region Visible“  işaretleme kutusunun işaretini kaldırın.
Görünür Kırpma Bölgesi

“Crop Region Visible“

Kırpma bölgesini gösterir veya gizler. Görünüş kırpma, sayfa ve çizelge görünüşlerinde kullanılamaz.
Açıklama Kırpma

“Annotation Crop”

Kırpılmış bölgeler “Crop regions“ proje görünümünde görünür olduğunda açıklamaların kırpmasını gösterir veya gizler.
Görünüş Aralığı

“View Range”

Herhangi bir plan görünüşünün görünüş özellikleri içinde, Görünüş Aralığını “View Range” ayarlayabilirsiniz. Görünüş Aralığı “View Range” ile, her görünüşün sınırlarını tanımlayan belirli geometrik düzlemleri kontrol edebilirsiniz. Bu sınırlar, kesin kesme düzleminin yanı sıra üst ve alt kırpma düzlemlerinin tanımlanmasıyla belirlenir.
İlişkili Seviye “Associated Level” Plan görünümüyle ilişkili seviyedir. Bu salt okunur bir özelliktir.
Kapsam Kutusu

“Scope Box”

Şayet bir görünüşte kapsam kutusu “scope box” oluşturursanız, görünüşün kırpma bölgesini bu kapsam kutusuyla ilişkilendirebilirsiniz, böylece kırpma bölgesi görünür olur ve kapsam kutusu uzantılarıyla eşleşir. Bu varlık plan, cephe ve kesit görünüşleri için kullanılabilir. Bu özellik için bir kapsam kutusu değeri seçtiğinizde, Kırpma Bölgesi “Crop Region“ ve Görünür Kırpma Bölgesi “Crop Region Visible“ özellikleri salt okunur hale gelir.
Aşama (Faz) Filtresi

“Phase Filter”

Görünüşe uygulanan belirli aşama (faz) filtresidir.
Aşama (Faz)

“Phase”

Görüşün belirli bir aşamasıdır. Faz Filtresi “Phase Filter” ile birlikte, görünüşte hangi model bileşenlerinin (aşama faz) olarak) görünür olduğunu ve grafiksel olarak nasıl görüneceklerini belirler. Bir görünüşte yeni model bileşenleri oluşturduğunuzda, bu bileşenler görünüş aşamasını (fazını) oluşturma aşaması (fazı) olarak kabul eder.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.