1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

DWG Özellikleri Öğreticisi

Şayet AutoCAD‘in içinde ve dışında DWG özellikleriyle çalışmak istiyorsanız, bu özellikleri güncellemek için çalışmayı otomatikleştireceği için, Propulate aracını nasıl kullanacağınızı öğrenmelisiniz.

DWG Columns ve DWGInfoTip isimli sütunlarla Windows Gezgininde çizim meta verilerini bir veya birkaç sütun halinde veya bir InfoTip isimli bir iletişim kutusu olarak görmek mümkündür.

Bu örneğimizde, özniteliklere “attribute” sahip bir veya daha fazla blok sahibi olmanız gerekir. Burada kullanacağımız çeşitli niteliklere “attribute” sahip Antet Bloğu isimli bir antet bloğumuz var.

PROPULATE komutu, Çizim Özellikleri “Drawing Properties“ iletişim kutusu veri alanlarının hızlı otomatik görüntülenmesine izin verir. Bu veri DWGPROPS komutunu kullanırken veya Windows Gezgini dışında bir DWG dosyasının özelliklerini görüntülerken, AutoCAD‘in dışında görülür. Çizim Özellikleri verileri güncel çizimden veya çizimlerin bir alt klasöründen güncellenebilir, listelenebilir veya kaldırılabilir.

Önceden tanımlanmış bir şablon kullanılarak, PROPULATE komutu, çizimlerin tüm dizinlerinde Çizim Özellikleri “Drawing Properties” verilerini doldurabilir. Uygulanabilecek bilgiler, değişmez dizeleri, ilgili bloklardan çıkarılan öznitelik “attribute” değerlerini ve ekli harici referans çizim “xref” listelerini, imajları ve yazı tiplerini içerir. Örneğin: Aynı başlık bloğunu kullanan çizimlerle dolu bir proje dizininiz var. PROPULATE komutunu ve özelleştirilmiş bir şablon “template” kullanarak, her çizimdeki her bir bloktaki öznitelik değerlerini alabilir ve bu çizimin Çizim Özellikleri iletişim kutusuna ekleyebilirsiniz. PROPULATE komutunu, her çizim tarafından kullanılan harici referans çizimlerinin “xref”, imajların ve yazı tiplerinin bir listesini (yorum alanına) ekleyebilir.

Komut satırına PROPULATE yazıp Enter tuşuna basarak komutu çalıştırın:

Komut: “Command:” PROPULATE

Ön tanımlı şablon dosyası: “Default template file:” C:\Users\Sertan\Documents\template.prp
Bir seçenek girin [Aktif şablon/Şablon Düzenle/Listele/Kaldır/Güncelle] < Güncelle >: “Enter an option [Active template/Edit template/List/Remove/Update] <Update>:” E

Şablon Düzenle “Edit Template“ seçeneğinin kullanılması aşağıdaki şekilde görünen Şablon Doldurmayı Düzenleme “Edit Propulate Template” iletişim kutusunu açar. Alttaki Blok Öznitelikleri “Block Attributes“ aşağı açılır menüsüne dikkat edin. Eklemek istediğiniz bloğun ve özniteliğin seçimini yapın.

Şablon “Template “ menüsünde Öznitelik Yerleştir “Insert Attribute” seçeneğini seçin.

Özel özelliğe “Custom property” bir isim verin. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, ben bu örneğimiz için, iki özellik ekledim.

Ön tanımlı9 şablon dosyası: “Default template file:”C:\Users\Sertan\Documents\template.prp
Enter an option [Active template/Edit template/List/Remove/Update] <Update>: U

Çizim Özelliklerini şablondan Güncelleme Bir seçenek girin [Aktif Çizim/Diğer Çizimler] <Aktif>:

“Update Drawing Properties information from template Enter an option [Current drawing/Other drawings] <Current>:” C

C:\Users\Sertan\Documents\AutoCAD Sheet Sets\2 revision test.dwg çizimi için Çizim Özellikleri bilgisi yazılıyor

“Writing C:\Users\Sertan\Documents\AutoCAD Sheet Sets\2 revision test.dwg Drawing
Properties Info.”

DWGPROPS komutunu çalıştırmak, PROPULATE komutunun çizimdeki özel özellikleri nasıl güncellediğini gösterir.

PROPULATE komutu ile ilgili sınırlama, dinamik bloklarla uyumlu olmamasıdır.

Şayet DWG dosya adı virgül ve diğer özel karakterleri içeriyorsa, PROPULATE komutunu kullanmayı imkansız hale getiren bir hata da vardır.

PROPULATE komutu, belirtilen şablonun etkinleştirildiği AutoLISP kodu ile otomatikleştirilebilir ve mevcut çizim güncellenir:

(command “._propulate” “_a” “c:\\Users\\Sertan\\Documents\\template.prp”
“_u” “_c”)

Yukarıdaki kod, mevcut çizimin kaydedilmesinden önce, özel bir komut, menü komutu veya tuşu ile otomatik olarak çalışacak şekilde kullanılabilir. Diğer bir yöntem ise, QSAVE komutunun, tanımını kaldırıp; çizimi farklı kaydettikten sonra, komutları kapatmak ve çıkış yapmaktır.

Ne yazık ki, bir çizimi kaydetmeden önce PROPULATE komutunu çalıştırmak için, bir reaktör kullanmak mümkün değildir çünkü Propulate aracının çağırması sadece asenkron olarak çalıştırılabilir. Yani PROPULATE komutu gerçekte çizimin ilk kaydedilmesinden sonra çalışır.

İşte aşağıdaki örnek kod, PROPULATE komutunun çalıştırıldığından emin olmak için en yaygın komutların nasıl yeniden tanımlanacağıile ile ilgilidir. Aşağıdaki kodu acaddoc.lsp dosyasına ekleyin, böylece açılan her çizimin içine yüklenir. SAVEALL ve CLOSEALL komutları burada desteklenmemektedir.

(vl-load-com)
(setvar “cmdecho” 0)

(defun propulate ()
(setvar “cmdecho” 0)
(command “._propulate” “_a” “c:\\Users\\Sertan\\Documents\\template.prp”
“_u” “_c”)
(setvar “cmdecho” 1)
)

(command “._UNDEFINE” “CLOSE”)

(defun c:close ()
(propulate)
(vla-sendcommand (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) “._close\r”)
(princ)
)

(command “._UNDEFINE” “QUIT”)

(defun c:quit ()
(propulate)
(vla-sendcommand (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) “._quit\r”)
(princ)
)

(command “._UNDEFINE” “SAVE”)

(defun c:save ()
(propulate)
(initdia)
(command “._save”)
(princ)
)

(command “._UNDEFINE” “SAVEAS”)

(defun c:saveas ()
(propulate)
(initdia)
(command “._saveas”)
(princ)
)

(command “._UNDEFINE” “QSAVE”)

(defun c:qsave ()
(propulate)
(initdia)
(command “._qsave”)
(princ)
)

(setvar “cmdecho” 1)
(princ)

 

Daha fazla bilgi Hızlı Araçlar “Express Tools” yardım dosyasında bulunabilir.

Komut: “Command:” PROPULATE 
Default template file: D:\acad2018\express\template.prp
Bir seçenek girin [Aktif şablon/Şablon düzenle/Listrle/Kaldır/Güncelle] < Güncelle >:

“Enter an option [Active template/Edit template/List/Remove/Update] <Update>: Bir seçenek girin

Aktif şablon “Active template”
Specify the template file to be used to update Drawing Property fields.

Şablon düzenle “Edit template” 
Şablon dosyaları için bilgi toplamayı Yaratma ve Düzenleme “Creating and Editing Propulate Template Files“ iletişim kutusunu başlatır. Şablon Bilgi Toplamayı Düzenleme başlığına bakın.

Listele “List”
O anki geçerli (Aktif) çizim veya çizim dizinleri için Çizim Özelliklerini “Drawing Properties“ listeler.

Kaldır “Remove” 
O anki geçerli (Aktif) çizimden veya çizim dizinlerinden Çizim özelliklerini  “Drawing Properties“ siler.

Güncelle “Update” 

O anki geçerli (Aktif) çizim veya çizim dizinlerine Çizim özelliklerini  “Drawing Properties“ uygulamak için, etkin şablonu kullanır.

Listele “List”, Kaldır “Remove” veya Güncelle “Update” seçenekleri seçildiği zaman, aşağıdaki veri istemi (uyarı) görüntülenir.
Bir seçenek girin [O anki geçerli (Aktif) çizim/Başka bir çizim] <O anki geçerli (Aktif)>: “Enter an option [Current drawing/Other drawings] <Current>:”

O anki geçerli (Aktif) Çizim
Seçilen işlemi o anki geçerli (aktif) çizim dosyasına uygular.

Başka bir Çizim
Seçilen işlemi, kullanıcı tarafından belirtilen çizim dosyalarının dizinine uygular.

Diğer “Other” seçeneği seçildiği zaman, aşağıdaki veri istemleri /uyarılar) görüntülenir
Arama dizinini ve çizim ismini girin: “Enter search directory and drawing name:” Aramak için bir başlangıç konumu ve çizim adı veya joker karakter belirleyin.

Alt dizinler araştırılsın mı? [Evet/Hayır] <Evet>: “Search subdirectories? [Yes/No] <Yes>:” Alt dizinlerde arama yapmak için, Evet veya Hayır girin.
Örneğin: D:\project \ ST *.dwg, D:\project dizininden başlayarak isimleri ST ile başlayan tüm çizim dosyaları araştırılacaktır.

Şablon Bilgi Toplama Şablonunu Düzenleme

Propulate araçı, bir çizimin Çizim Özelliği “Drawing Property“ alanlarına hangi değerlerin ekleneceğini belirlemek için bir şablon dosyası kullanır. Şablon dosyası çizimden önce Çizim Özellikleri iletişim kutusuna neleri ve nerede uygulanacağını belirtmesi için düzenlenmelidir. Gereksinim duyduğunuz kadar çok sayıda şablon oluşturabilirsiniz, ancak bir seferde sadece bir tane aktif şablon vardır. Varsayılan şablon dosya adı template.prp dir. Mevcut bir şablonu düzenlemenin veya yeni bir tane oluşturmanın en kolay yolu, Bilgi Toplama Şablonu Düzenle “Edit Propulate Template“ iletişim kutusunu kullanmaktır.

Dosya “File” Menüsü Seçenekleri

Yeni… “New…
Yeni bir bilgi şablonu oluşturmak için, kullanımdaki tüm düzenleme alanlarını temizler. OK düğmesi veya Kaydet “Save” menüsü seçeneklerinden biri seçildiği zaman, yeni bilgi toplama şablonu dosya ismini sorar.

Aç… “Open…”
Mevcut bir bilgi toplama şablon dosyasını açar.

Kaydet “Save”
Düzenlenmiş olan bilgi toplama şablon dosyasını kaydeder.

Farklı Kaydet… “Save As…”
üzenlenmiş olan bilgi toplama şablon dosyasını başka bir isimle kaydeder.

Şablon “Template” Menüsü Seçenekleri

Referans Çizim Listesi Yerleştir “Insert Xref list
O anki imleç konumuna @[XREFLIST] komutunu yerleştirir.

Yazı Karakteri Listesi Yerleitir “Insert Font list
O anki imleç konumuna @[FONTLIST] komutunu yerleştirir.

İmaj Listesi Yerleştir “Insert Image list
O anki imleç konumuna @[IMAGELIST] komutunu yerleştirir.

Öznitelik Yerleştir “Insert Attribute
O anki imleç konumuna blok öznitelikleri “block attribute” listesinde seçilen değeri yerleştirir.

Aktif Şablon Yap “Make active template”
Düzenlenmekte olan veri toplama şablonunu varsayılan şablon olarak ayarlar. Şayet düzenlenmiş olan şablon zaten varsayılansa veya henüz bir dosya adına kaydedilmediyse, bu seçenek kullanılamaz.

O anki Geçerli (Aktif) Çizimden Doldur “Fill from Current Drawing
Tüm düzenleme alanlarını temizler ve o anki geçerli (aktif) çizimdeki Çizim Özellikleri “Drawing Properties“ değerleriyle doldurur. Şayet o anki geçerli (aktif) çizimi esas alan bir şablon oluşturmak istiyorsanız, kullanışlıdır.

Şablon dosyasını düzenlemek için, uygun alana metin veya özel yerleştirme seçeneklerinden birini girin. Örneğin, Konu “Subject” alanına Şehir Tadilatı metnini girmek, bu şablonla oluşturulan her bir çizim için Çizim Özellikleri iletişim kutusunun konu “subject” alanına Şehir Tadilatı metnini ekler. Bunun gibi basit dizelere ek olarak, belirli bilgileri çizmek ve bu verileri Çizim Özellikleri iletişim kutusuna yerleştirmek için, kullanılabilecek dört özel komut vardır.

Özel Yerleştirme “Insert” Komutları

@[block.attributeTag] Bir öznitelikli bloktan  tag “etiket” özniteliği değerini ayıklar ve belirtilen alana yerleştirir.

Örneğin: Yazar “Author” alanına @ [title.drawnby] öğesi eklemek, özniteliklere “attribute” sahip title isimli bloğa sahip çizimlerde drawnby etiketine sahip nesnenin aranmasına neden olur ve Çizim Özellikleri “Drawing Properties” iletişim kutusunun Yazar “Author” alanına bu değeri ekler. Şayet tüm projede ortak bloklar kullanılıyorsa, belirli öznitelik “attribute” değerlerini yansıtacak şekilde çok sayıda çizimi güncellemek basit bir meseledir.

@[XREFLIST]
İşlenmekte olan çizime hali hazırda bağlı olan harici referans çizimlerinin “xref” bir listesini ekler. Ekli harici referans çizimlerinin önüne A harfi gelir. Serme “Overlay”  xharici referans çizimleri O harfi ile başlar. Sadece yorum “comment“ alanında çalışır.

@[FONTLIST]
İşlenmekte olan çizim tarafından oanda kullanılan yazı tiplerinin bir listesini ekler. Sadece yorum “comment” alanında çalışır.

@[IMAGELIST]
İşlenmekte olan çizime hali hazırda iliştirilmiş olan imaj dosyalarının bir listesini ekler. Sadece yorum “comment” alanında çalışır.

Örneğin: Yorum “Comment” alanına @ [XREFLIST] @ [FONTLIST] @ [IMAGELIST] girilmesi aşağıdaki bilgileri sağlar:

Harici referans çizimler “Xref”:  A  d:\xrefs\1a6  A  d:\xrefs\2a6  A  g:\project\work\3a6 Yazı karakterleri “Font”:  G:\ACAD2018\support\simplex.shx  G:\ACAD2018\fonts\txt.shx  G:\ACAD2018\fonts\ROMANS.shx Images:  G:\Acad2018\acadsig.jpg

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.