1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Aşama 2-Konsept Tasarım

Konsept tasarımı veya konsept, proje özetine ilk tasarım cevabıdır.

Proje özeti bu aşamada gelişmeye devam etmeli ve gelişmekte olan konsept tasarımının bir sonucu olarak performans hedeflerini revize etmek gerekebilir. Proje özeti, bu aşamanın sonunda donmuş olabilir ve değişiklik kontrol prosedürleri tanıtılır.

İşverenin bilgi gereksinimleri de gelişmeye devam edecek ve proje yönetim planı gözden geçirilerek ve güncellenecektir.

BIM standardı bu aşamada, tedarikçi kelimesi, ya önerilen geliştirmeyi tasarlamak ve inşa etmek (ve belki de işletmek) için, atanan entegre bir tedarik ekibine ya da tedarikçiler yalnızca önerilen aşamayı bu aşamada tasarlamak üzere görevlendirildiyse danışmanlar öngörmektedir.

Ön Sözleşme BIM Yürütme Planı ve Master Bilgi Teslim Planı

Tedarikçilere geliştirme tasarlama (ve belki de inşa etme ve hatta işletme) sözleşmesi verildikten sonra başarılı tedarikçi, metodolojileri hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlayan ve tedarik zincirlerini onaylayan BIM yeteneklerini gösteren ve bir ana bilgi dağıtım planı sağlamak için, bir BIM sonrası yürütme planını (BSP) gönderir. Ana bilgi dağıtım planı, tedarikçi perspektifinden işverenin bilgi gereksinimlerini işverenin bakış açısıyla belirler. Bu plan proje bilgilerinin ne zaman, hangi protokolleri ve prosedürleri kullanarak hazırlanacağını belirler.

Birden fazla tedarikçi seçildiğinde, randevu belgelerinde yer alan hazırlık işleminden sorumlu bir BIM yürütme planı ve ana bilgi dağıtım planı ve daha sonra tedarikçiler tarafından hazırlanan ikincil BIM yürütme planları birincil planın içeriği olabilir.

Tedarikçi, sözleşmesi sonrası BIM yürütme planının ve ana bilgi dağıtım planının geliştirilmesine yardım etmek, yetenek ve kapasiteleri teyit etmek, rolleri tanımlamak ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için, bir proje başlatma toplantısı düzenleyebilir.

BIM uygulama planında, bilgi modellerinin yönetilebilir mekansal alt bölümlere bölünmesini anlatan bir hacim stratejisi bulunmalıdır. Ayrı hacimler, tasarımın veya özel işlevlerin önemli yönlerine dayanıyor olmalı; birden fazla disiplinin proje modelleri üzerinde aynı anda çalışmasına izin vermeli ve tek tek dosya boyutlarının çok büyük olmamasını ve daha sonra diğer yazılımlara aktarılması ve okunması zorlaşacak şekilde dosya boyutuna sahip olması sağlanmalıdır.

Ortak Veri Ortamı

Tedarikçi, daha önce işveren tarafından sağlanmamışsa, proje bilgisinin oluşturulması, paylaşılması ve yayınlanmasını yönetmek için ortak bir veri ortamı (OVO) oluşturmalıdır. Bu ortak veri ortamı proje ile ilgili tüm bilgilerin tek kaynağıdır ve PAS 1192 standardında açıklanan mekansal eşgüdüm ve bilgi alışveriş süreçlerini kolaylaştırmak için kurulmalıdır.

Şayet daha önce yapılmadıysa, tedarikçinin bilgi yöneticisi, bilgi yönetimi çözümlerinin düzgün çalışmasını, bilgi yönetimi süreçlerinin yürürlükte olmasını ve katılımcıların uygun beceri ve yeterliliğe sahip olmasını sağlar. Birlikte çalışabilirlik, eğitim (kurs) veya diğer konular varsa, bunlar tasarım başlamadan çözülmelidir.

Konsept Tasarımı

Tedarikçi, aşağıdaki konularda erken koordinasyonu gösteren bir konsept tasarımı geliştirir:

  • Estetik niyet, şekil ve mekan düzenlemeleri.
  • Yapısal ve hizmet tasarımlarının ana hatları.
  • Tasarımın gereksinimlere uygun olup olmayacağını belirlemek için üst seviye simülasyon sonuçları.
  • Ana hat sistemi ve peyzaj tasarımı.
  • Spesifikasyonların ve şartnamelerin özetleri.
  • Proje özeti ile uyumu gösteren programlar ve raporlar.
  • Ön imalat ve safha sıralama çalışmaları ve genel proje programı bilgileri.

Tasarım modellerindeki, çizimlerdeki ve belgelerdeki bilgiler toplu olarak Proje Bilgi Modeli (PBM) olarak bilinir. Genellikle, işveren, mimar, yapısal tasarım mühendisi, inşaat hizmetleri mühendisi, yüklenici, alt yükleniciler, tedarikçiler ve benzerleriyle ortaya çıkan bir dizi federasyon modeli oluşur. Bu aşamada, inşa edilen yapı, bazı kritik unsurlar daha ayrıntılı olarak geliştirildikçe, genel öğeleri temsil eden kütle diyagramları veya 2 boyutlu 2B “2D” semboller ile temsil edilebilir.

Proje bilgi modeli, ayrıca, inşa edilen yapı ve tesisleriyle birlikte katlar, mahaller, bölgeler, sistemler ve bileşenlerle doğrudan ilgili çizimler, raporlar ve diğer yapısal bilgileri de içerir.

Ayrıca bu aşamada, kullanıcı panelleri, yönetim temsilcileri ve diğer paydaşlar ile işveren değerlendirmelerini ve istişareleri kolaylaştırmaya yardımcı olan fotoğraf görselleştirmeleri ve 3 boyutlu 3B “3D” canlı gezintiler gibi sunum materyalleri üretmek de yararlı olabilir.

Planlama izni

Planlama başvurusunun tercih edilen şeklini ve içeriğini, planlama komitesi toplantılarının tarihlerini, komite prosedürlerini, olası planlama koşullarını ve planlama yükümlülüklerini, topluluk altyapı vergilerinin miktarını, planlama ücretini ve gerekliliği belirlemek için yerel yönetim planlama yetkilisine danışılmalıdır.

Büyük veya hassas projeler için, bir çevresel etki değerlendirmesi hazırlamak gerekli olabilir ve Çevre Etki Değerlendirmenin (ÇED) gerekli olup olmadığını ve hangi bilgileri içermesi gerektiğini belirlemek için yerel planlama makamından bir tarama kararı ve/ veya bir kapsam araştırması istemek uygun olabilir.

Danışmalardan gelen geribildirim, gelişmekte olan tasarım, proje özeti ve işverenin bilgi gereksinimlerinde değişikliklere neden olabilir.

Maliyet Planı

Proje bilgi modelinden elde edilecek bir varsayım planı eşliğinde bir genel maliyet planı hazırlanmalıdır. Bu plan, herhangi olası anormal maliyetleri ve bir değer yönetimi uygulamasını üstlenmenin uygun olup olmadığını belirlemelidir. Nakit akışı projeksiyonu da hazırlanmalı ve yaşam boyu maliyetlerin değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Aşama Sonu Raporu ve Bilgi Paylaşımı

Temel konuların özetlenmesi, risklerin belirlenmesi, proje programının oluşturulması, başka neyin tasarlanması gerektiğinin belirlenmesi ve planlama izninin alınması ve düzenleme onayı değerlendirilmesi gibi aşamalı bir rapor hazırlanmalıdır. Bununla birlikte, raporda yalnızca gerekli veya anahtar koordineli bilgiler ve gerekli yoruma yer verilmelidir. Gereksiz bilgilerle doldurulmamalı ve hali hazırda başka yerlerde bulunan bilgileri çoğaltmamalıdır.

Tedarikçi, işverenin bilgi gereksinimlerine göre bir bilgi alışverişi sistemi hazırlamalıdır. Bu, yayınlanan bilgilerin işverenin bilgi ortamına aktarılmasını içerir. Seviye 2 BIM için bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

  • Grafik dışı veriler ve ilgili belgeler de dahil olmak üzere farklı tasarım ekipleri tarafından hazırlanan ve yerli ve endüstriyel temel sınıfları (IFC) dosyalarından oluşan bir dizi federe yapı bilgi modeli. IFC, farklı yazılım uygulamaları arasında veri paylaşımı için kullanılan bina bilgi modellemesi için uluslararası standarttır.
  • İnşaat işlemleri bina bilgi alışverişi (COBie) dosyaları ve zamanlamaları gibi diğer yapılandırılmış veriler. COBie, geometrik bilgiler yerine varlık verisine odaklanan, tescilli olmayan, çok sayfalı, e-tablo veri formatıdır.
  • Çizimler ve raporlar. Bunlar salt okunur PDF dosyaları olabilir.

İşverenin Karar Noktası

Aşağıdaki tabloda, işverenin bu karar noktasında sorabileceği basit dille ilgili soruların örnekleri ve bu sorulara cevap bulmak için ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler verilmektedir.

Basit Dil Soruları Gereken Bilgi
Bilgiler, işverenin bilgi gereksinimleriyle uyumlu mu? BIM modeli elektronik dosyaları.
Konsept tasarımı, proje özetini ve iş durumunu karşılıyor mu? Proje Özeti
Gerekli görüşmeler yapıldı mı? Güncellenmiş işveren bilgi gereksinimleri
Konsept tasarımı uygun mu, yoksa değer yönetimi mi gerekiyor? Güncellenmiş Proje Yönetim Planı
Tekliflerin, inşaat yönetmeliklerini ve diğer kanuni şartları yerine getirmesi muhtemel midir? Genel Şartname
Proje kısa süreliğine dondurulmalı ve kontrol prosedürlerini değiştirmeli mi? Proje İş Programı

Bu aşamada bir planlama başvurusu gönderildiyse, bu başvuru (2 boyutlu 2B “2D” saha çizimleri, planlar, yükselti eğrileri, konaklama imkanları, anahtar görünümlerden 2 boyutlu 2B “2D” ve 3 boyutlu 2B “3D” görselleştirmeleri, genel şartname, proje programı ve diğer yönetilen bilgiler ) gibi proje bilgi modelinden üretilen materyali de içermelidir.

Planlama kararı alındığında işveren, gerekirse, gözden geçirilmiş bir başvuruyu sunup sunmamaya karar verir veya planlama itirazı yapabilir. Planlama şartlarını veya projeye uygulanan yükümlülükleri yansıtmak için proje özetini, işverenin bilgi gereksinimlerini ve proje yönetim planını güncellemek de gerekebilir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.