1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

21 Kategoride AutoLISP Fonksiyon Tanımları

sekil-01

Site kullanıcılarından gelen yoğun istek üzerine bu makaleden başlayarak AutoLISP yazma konusuna derinlemesine dalacağız ve bu ilk makalemde sizlere AutoLISP’te çok önemli bir yer tutan fonksiyonları tanıtmaya başlamak istiyorum. İlerleyen günlerde bu fonksiyonları tüm detayları ve kullanımları ile tek tek inceleyeceğiz.

AutoLISP’teki fonksiyon tanımları 21 ana grupta toplanmış olup; benzer fonksiyonlar bu gruplar içerisinde listelenmişlerdir. Bu gruplama şekli belirli bir işlemi yapmak için gerekli olan fonksiyonu bulmanızda size yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki tabloda 21 kategori listelenmiş olup; her kategoride bulunan fonksiyonlar açıklamaları ile birlikte listelenmiştir.

1-Matematik

2-Geometri & Trigonometri

3-Değişkenleri Ayarlama

4- Kullanıcıdan Veri İsteme

5-Şartlı İfadeler

6-Aritmetik Testler

7-Mantık & Kategori Testleri

8  İterasyon (Tekrarlamalar)

9-Liste Yönetimi

10-Metin Dizgeleri

11-Ekrana Yazdırma

12-Veri Tiplerini Dönüştürme

13-Fonksiyon İlişkileri

14-AutoCAD ile Çalışma

15-Dosyalar

16-Varlıklara Erişim

17-Sembol Tabloları

18-Seçim Setleri

19-Bit işlem

20-Hata Ayıklama

21-Çeşitli

Fonksiyon tanımlarında, bir AutoLISP ifadesinin çeşitli kısımları aşağıdaki şekilde tanımlanırlar:

( fonksiyon   birinci-argüman   ikinci-argüman   üçüncü-argüman   vb.)

 1. Matematik

+  ———  Toplama

  ———  Çıkartma

*  ———  Çarpma

/  ———  Bölme

rem  ——-  Kalan

1+  ——–  Bir arttırma

1-  ——–  Bir eksiltme

abs  ——-  Mutlak değer

fix  ——-  Reel sayıyı tam sayıya yuvarlama

float  —–  Tam sayıyı reel sayıya dönüştürme

gcd———–En büyük ortak bölen (EBOB)

min———–Grubun en küçüğü

max———–Grubun en büyüğü

sqrt———–Karekök

expt———–Üs

exp———–e sayısının kuvveti

log———–Doğal logaritma

cvunit———–Bir değeri bir birimden başka bir birime çevirme

 1. Geometri & Trigonometri

distance———–İki nokta arasındaki mesafeyi geri getirir

angle———–İki nokta arasındaki açıyı geri getirir

polar———–Verilen uzaklıkta ve temel noktasından belirli açıdaki noktayı geri getirir

inters———–İki çizginin kesişimindeki noktayı geri getirir

sin———–Sinüs

cos———–Kosinüs

atan———–Ark tanjant

 1. Değişkenleri Ayarlama

setq———-Bir değişkene bir değer atar (değişken otomatik olarak tırnak işareti arasına alınır) set———– Bir değişkene bir değer atar (değişken tırnak işareti arasına alınmak zorundadır) [Ayrıca 14. gruptaki setvar değişkenine bakın.]

 1. Kullanıcı Veri Girişi

initget———-Sonraki veri giriş fonksiyonunda izin verilen veri girişini kontrol eder

getint———-Kullanıcının bir tam sayı girmesine izin verir

getreal———-Kullanıcının bir reel sayı girmesine izin verir

getpoint——–Kullanıcının bir noktayı tıklayarak seçmesine izin verir

osnap———-Çizimdeki mevcut geometrinin bazı özelliklerine çıtçıtlanmış bir nokta geri döndürür

getcorner——Kullanıcının bir noktayı tıklayarak seçmesine izin verir

getdist———Kullanıcının bir uzunluğu tıklayarak seçmesine izin verir

getangle——-Kullanıcının bir açıyı tıklayarak seçmesine izin verir

getorient——Kullanıcının kartezyen açıyı tıklayarak seçmesine izin verir

getstring——Kullanıcının bir metin dizgesi girmesine izin verir

getkword——Kullanıcının seçili anahtar kelime seçeneklerinden bir tanesini girmesine izin verir

 1. Şartlı İfadeler

if————Tek bir koşulu kontrol eder; then ve else ifadelerini kullanır

cond——–Birden fazla koşulu kontrol eder; sadece then ifadesini kullanır

 1. Aritmetik Testler (Kontroller)

=———-Eşit (aynı şeyleri değerlendirir)

eq———-Eşit (aynı bellek konumunda olan şeyleri değerlendirir)

equal———-Bir marj içerisinde eşit

/=———-Eşit değil

<———-Küçük

<=———-Küçük veya eşit

>————-Büyük

=———–Büyük veya eşit minusp—–Değerin negatif bir sayı olup olmadığını kontrol eder

numberp—Değerin bir sayı olup olmadığını kontrol eder

zerop——–Değerin sıfır olup olmadığını kontrol eder

 1. Mantıksal & Kategori Testleri (Kontrolleri)

not———-boş/hiçbir şey “nil/non-nil” durumunu geri getirir

null———Değerin negatif bir sayı olup olmadığını kontrol eder (boş/hiçbir şey “nil/non-nil” durumunu da geri getirir)

or———Mantıksal VEYA

and———Mantıksal VE

atom———Bir atomu kontrol eder

listp———-Bir listeyi kontrol eder

boundp——Bir sembolün bağlı (değer atalı) olup olmadığını kontrol eder

type———-Bir öğenin veri tipini geri getirir

 1. İterasyon (Tekrarlama)

repeat———-Bir program kısmını belirli sayıda tekrar ettirir

while———–Bir program kısmını belirli bir şart sağlanırsa tekrar ettirir

foreach——–Bir program kısmını Listenin her elemanı için tekrar ettirir

 1. Liste Yönetimi

car———–Listenin ilk elemanını (bir noktanın X koordinatını) geri döndürür

cadr———Listenin ikinci elemanını (bir noktanın Y koordinatını) geri döndürür

caddr——-Listenin üçüncü elemanını (bir noktanın Z koordinatını) geri döndürür

cdr———-Listenin ilk elemanını hariç tüm elemanlarını geri döndürür

nth———-Listenin nninci elemanını geri döndürür

last———-Listenin son elemanını geri döndürür

reverse—–Listeyi ters sıralı olarak geri döndürür

list———-Liste yaratır

cons——–Listenin başlangıcına bir eleman ekler

append—-Birden fazla listenin içeriğini tek bir listeye ekler

length——Listedeki üst seviye elemanlarını geri döndürür

member—Listedeki en üst seviye elemanı bulur

assoc——-Birleşik listedeki alt listeleri bulur

subst——-Listedeki mevcut bir elemanın yerine yeni bir eleman koyar

acad_strlsort——Listedeki dizgeleri sıralar

 1. Metin Dizgeleri

ascii——Bir karakterin ASCII kodunu geri döndürür

chr—— ASCII kodu ile belirtilmiş bir karakteri geri döndürür

strlen——Dizgedeki karakterlerin sayısı

strcat——Dizgeleri yan yana ekler

substr——Alt dizge

strcase——Büyük harfi küçük harfe, küçük harfi büyük harfe dönüştürür

wcmatch——Joker karakter kullanılarak tanımlanan dizgeye uyan dizgeyi bulur

[Ayrıca 9. gruptaki strlsort  fonksiyonuna bakın.]
 1. Ekrana Yazdırma

prin1——Metni komut satırına veya bir dosyaya yazdırır

princ—— Metni komut satırına veya bir dosyaya yazdırır

print—— Metni komut satırına veya bir dosyaya yazdırır

prompt——Dizgeyi komut satırına yazdırır

terpri——Satırın yazdırılmasını bitirir, imleci sonraki satırın başına getirir

 1. Veri Tiplerini Dönüştürme

itoa——am sayıyı dizgeye dönüştürür

atoi——Dizgeyi tam sayıya dönüştürür

rtos——Reel sayıyı dizgeye dönüştürür

atof——Dizgeyi reel sayıya dönüştürür

distof—— Dizgeyi reel sayıya dönüştürür

angtos——Açıyı dizgeye dönüştürür

angtof—— Dizgeyi açıya dönüştürür

 1. Fonksiyon İlişkileri

defun——Bir fonksiyon tanımlar (ifadeleri hafızada depolar)

load——–İşlemek için bir dosyayı hafızaya yükler

autoload—O dosyada olan bir komut girildiği zaman, o dosyayı otomatik olarak yükler

progn——Çalıştırılacak birçok ifadeyi tek bir ifade olarak gruplar

exit———O anki geçerli (aktif) fonksiyondan çıkar ve komut istemine geri döner

quit——–O anki geçerli (aktif) fonksiyondan çıkar ve komut istemine geri döner

apply——Fonksiyonu bir listenin elemanlarına uygular

mapcar—Fonksiyonu sırayla birden fazla listenin elemanlarına uygular

lambda—Geçici bir fonksiyon tanımlar

 1. AutoCAD ile Çalışma

redraw——Görüntü bakışını “Viewport” yeniden çizer veya bir varlığı belirli bir modda yeniden çizer

graphscr—-Grafikler ekranını görüntületir

textscr——Metin ekranını görüntületir

textpage—-Metin ekranını görüntületir

getvar——Sistem değişkeninden bir değer elde eder

setvar——Sistem değişkenine bir değer atar

command——AutoCAD komutlarını çalıştırır

acad_colordlg——Renk seçmek için, iletişim kutusunu görüntületir

menucmd——Bir menüyü veya menü durumunun setlerini görüntületir

vports——Görüntü bakışı “Viewport” tanımlayıcılarının listesini geri döndürür

cvport——O anki geçerli (aktif) görüntü bakışı “viewport” sayısını geri döndürür

setview——Belirli bir görüntü bakışı “viewport” için bir görüntü ayarlar

trans——Noktayı bir koordinat sisteminden diğer koordinat sistemine transfer eder

 1. Dosyalar

open——Dosya verisi için hafızada bir ön ara bellek açar

close——Bir dosyanın ön ara belleğini diske boşaltır

read-line——Bir dosyadan (veya klavyeden) okunan bir satırı (dizgeyi) geri döndürür

write-line——Bir satırı (dizgeyi) bir dosyaya (veya ekrana) yazdırır

read-char——Bir dosyadan (veya ekrandan) okunan bir karakterin ASCII kodunu geri döndürür

write-char——Bir karakteri bir dosyaya (veya ekrana) yazar

findfile——Verilen dosyanın klasör yolunu geri döndürür

getfiled——Standart Dosya “File” iletişim kutusunu görüntületir

 1. Varlık Erişimi

entlast——Çizime eklenen son varlığın ismini geri döndürür

entnext——Çizimdeki sonraki varlığın ismini geri döndürür

entsel——Kullanıcının tek bir varlığı seçmesine izin verir

nentsel——Kullanıcının karmaşık bir varlığın içerisindeki basit bir varlığı seçmesine izin verir

nentselp——Kullanıcı veri girişi olmadan karmaşık bir varlık içerisindeki basit bir varlığı seçer

entget——Ortak liste formundaki varlığın tanımlama verisini geri döndürür

entmod——Mevcut bir varlığı düzenler

entupd——Düzenlenmiş varlığın görünümünü günceller

entdel——Varlığı siler entmake——Yeni bir varlık yaratır

handent——İsmini elde etmek için, varlığın tutamacını kullanır

textbox——Yazı varlığının çevresindeki sınırlama kutusunun çapraz köşelerini geri döndürür

 1. Sembol Tabloları

Bunlar tabakalar “layer”, bloklar “block” ve yazı stilleri “text styles” gibi isimlendirilmiş nesnelerin tablolarıdırlar.

tblsearch——Belirli bir tablo öğesi hakkında bilgi geri döndürür

tblnext——Sonraki tablo öğesi hakkında bilgi geri döndürür

snvalid——Sembol tablosunun ismindeki geçerli karakterleri kontrol eder

tblobjname——İsimlendirilmiş varlığın veri tabanı ismini geri döndürür

 1. Seçim Setleri

Seçim setleri listelere benzerler; fakat bunlar listeleri yöneten fonksiyonlar ile yönetilemezler.

ssget——Kullanıcının interaktif olarak bir seçim seti oluşturmasına izin verir

ssadd——Seçim setine bir varlık ekler

ssdel——Seçim setinden bir varlık siler

sslength——Seçim setindeki varlıkların sayısını geri döndürür

ssmemb——Bir varlığın bir seçim setinin elemanı olup olmadığını raporlar

ssname——Seçim setinden bir varlık ismi geri döndürür

ssnamex——Seçim setinin nasıl yaratıldığı hakkında bilgi geri döndürür

ssgetfirst——Hangi varlıkların seçili olduğunu bulur

sssetfirst——Hangi varlıkların seçilecek olduğunu ayarlar

 1. Bit düzeyi

logior——Bit düzeyi VEYA

logand—— Bit düzeyi VE

~——Bit düzeyi değil, 1.’nin tamamlayıcısı

lsh—— Bit düzeyi sol shift tuşu

boole——Genel bit düzeyi boolean fonksiyonu

 1. Hata Ayıklama

trace——Belirli bir fonksiyon için izlemeyi açar

untrace—— Belirli bir fonksiyon için izlemeyi kapatır

[Ayrıca 21. gruptaki *error* fonksiyonuna bakın.]
 1. Çeşitli

*error*——Yerleşik hata yordamının yeniden tanımlanmasına müsaade eder

ver—— AutoLISP’in o anki geçerli (aktif) sürümünü görüntületir

startapp——Bir Windows uygulamasını başlatır

alert——Basit bir metin kutusunda bir mesaj görüntületir

help——Bir yardım dosyasını görüntületir

setfunhelp——Bir yardım dosyası ismini bir fonksiyon ile ilişkilendirir

atoms-family——O anki geçerli (aktif) tanımlı tüm sembolleri geri döndürür

quote——Hesaplanmamış ifadeyi geri döndürür

eval——Bir ifadeyi hesaplar

read——Dizgeyi sembole dönüştürür

getenv——Sistem ortamındaki değişkenin ayarını elde eder

grread——Klavye, fare vb. araçlardan direkt olarak veri elde eder

grtext——Komut satırındaki veya ekran menü alanındaki yazıları görüntületir

grdraw——Geçici vektörler çizer

grvecs——Çoklu vektörler çizer

mem——Hafıza (Memori) istatistiklerini görüntületir

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.